Category Archives: Rafiee Faramarz/فرامرز رفیعی

برنامه دوشنبه اول ماه می ۲۰۱۷

موضوع: مبارزات کارگران و جنبش های اجتماعی ایران و وظایف ما در خارج از کشور
سخنران : فرامرز رفیعی و امیر جواهری از طریق اسکایپ

فرامرز رفیعی- فعال سیاسی چپ
متولد ۱۳۳۴ در تهران . تحصیلات عالیه خود را دررشته علوم از هندوستان اخذ نموده است. از فعالین کانون دوستداران فرهنگ ایران و چند دوره عضو هیئت مدیره کانون بوده است

برنامه دوشنبه ۲ ماه می ۲۰۱۶

موضوع : روز جهانی کارگر
Screen Shot 2016-04-27 at 11.13.53 PMسخنرانان : فرنوش عامری، فرامرز رفیعی و
بابک حمیدزاده
کانون روز جهانی کارگر را جشن میگیرد
جشن بهمراه سخنرانی

برنامه دوشنبه ۴ ماه می ۲۰۱۵

فرامرز رفیعی:موضوع
ایجاد تشکلهای مستقل کارگری در ایران
سخنران : فرامرز رفیعی

فرامرز رفیعی- فعال سیاسی چپ
متولد ۱۳۳۴ در تهران . تحصیلات عالیه خود را دررشته علوم از هندوستان اخذ نموده است. از فعالین کانون دوستداران فرهنگ ایران و چند دوره عضو هیئت مدیره کانون بوده اند

فرامرز رفیعی معتقد است ایجاد تشکل های کارگری درایران، امروزه بصورت یکی از مبرم ترین مسائل کارگران ایران در امده است.  سازمانها و احزاب و شخصیت ها هرکدام بنا به نظرخود نوعی ازسازماندهی و راه کار ویا تشکل را برای طبقه کارگر پیشنهاد می نمایند 

ایشان دربحث ایجاد تشکل های مستقل کارگری به عمده  ارا موجود می پردازند و بحث درمورد رابطه تشکل های کارگری با احزاب، دولت و سیاست را دامن می زنند