بایگانی دسته: Omrani Shadyar/شادیار عمرانی

ویدئوی سخنرانی شادیار عمرانی/بهرنگ زندی- دوشنبه ۹ ژانویه ۲۰۲۳- موضوع: پیوند جنبش زنان و جنبش تسخیرشهری

ویدئوی سخنرانی شادیار عمرانی/بهرنگ زندی- دوشنبه ۹ ژانویه ۲۰۲۳- موضوع: پیوند جنبش زنان و جنبش تسخیرشهری

مهمان این هفته کانون شادیار عمرانی/بهرنگ زندی- دوشنبه ۹ ژانویه ۲۰۲۳ ساعت ۷:۳۰ شب به وقت واشنگتن دی سی- موضوع سخنرانی: پیوند جنبش زنان و جنبش تسخیرشهری

شادیار عمرانی/ بهرنگ زندی


Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, January 9, 2023 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

شادیار عمرانی
کارشناس ارشد علوم میان رشته ای (جامعه شناسی فرهنگ و جغرافیای انسانی) از دانشگاه واشنگتن،  روزنامه نگار، پژوهشگر و شاعر و نیز فعال حقوق زنان و اقلیتهای اجتماعی، از اعضای بنیانگذار شبکه مردان علیه خشونت ناموسی، از اعضای انجمن قلم ایران در تبعید و کانون نویسندگان ایران در تبعید، عضو انجمن جغرافیدانان آمریکا، عضو انجمن مطالعات خاورمیانه، عضو انجمن مطالعات میان
رشته ای، عضو انجمن ملی مطالعات زنان (آمریکا).
حیطه تخصصی من خاورمیانه، جنبشهای خاورمیانه، مهاجرتها، تشکیل جوامع قومی و ژئوپولتیک در خاورمیانه به خصوص در لبنان، ایران، عراق و یمن است. من خودم را بلک فمینیست و اکتیویست آکادمیسین معرفی می کنم که با لنز پسا استعماری، ابولیشن (براندازی) و اینترسکشنال (میان برشی) آکادمیا را در خدمت جنبشهای مدنی و زیرساختی جامعه ملزم می دانم. تمام تحقیقات و فعالیتهای روزنامه نگاری ام همواره پلی بوده بین حضور سازمانده و راهبر شبکه ای در جامعه و تولید دانش و تحقیقات در سطح
آکادمیک.

بهرنگ زندی
روزنامه نگار حوزه کارگری، فعال دانشجویی سابق( عضو سابق دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب)، کارشناس طراحی و مطالعات شهری از دانشگاه واشنگتن ، نایب رئیس شبکه مردان علیه خشونت ناموسی. حوزه های مطالعاتی و کاری: مطالعات کارگری، زنان و مطالعات شهری


برنامه دوشنبه کانون- اعتصاب کارگران شرکت نفت، پیدایش و چشم انداز- شادیار عمرانی

اعتصاب کارگران شرکت نفت، پیدایش و چشم انداز- شادیار عمرانی- دو شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

شادیار عمرانی

kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, September 27, 2021 Time: 7:00 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

شادیار عمرانی

کارشناس ارشد علوم میان رشته ای (جامعه شناسی فرهنگ و جغرافیای انسانیاز دانشگاه واشنگتن

روزنامه نگار، پژوهشگر و شاعر و نیز فعال حقوق زنان و اقلیتهای اجتماعی

از اعضای بنیانگذار شبکه مردان علیه خشونت ناموسی

از اعضای انجمن قلم ایران در تبعید و کانون نویسندگان ایران در تبعید

عضو انجمن جغرافیدانان آمریکا

عضو انجمن مطالعات خاورمیانه

عضو انجمن مطالعات میان رشته ای

عضو انجمن ملی مطالعات زنان (آمریکا)

حیطه تخصصی من خاورمیانه، جنبشهای خاورمیانه، مهاجرتها، تشکیل جوامع قومی و ژئوپولتیک در خاورمیانه به خصوص در لبنان، ایران، عراق و یمن استمن خودم را بلک فمینیست و اکتیویست آکادمیسین معرفی می کنم که با لنز پسا استعماری، ابولیشن (براندازیو اینترسکشنال (میان برشیآکادمیا را در خدمت جنبشهای مدنی و زیرساختی جامعه ملزم می دانمتمام تحقیقات و فعالیتهای روزنامه نگاری ام همواره پلی بوده بین حضور سازمانده و راهبر شبکه ای در جامعه و تولید دانش و تحقیقات در سطح آکادمیک.

برنامه دوشنبه ۵ آپریل ۲۰۲۱ – جنبشهای اعتراضی در خاورمیانه – شادیار عمرانی

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Time: April 5,, 2021 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: kanoon

For security reasons, and to avoid hacking by intruders, your connections should show your name to be allowed to access the meeting.
Generic name like Iphone, Galaxy , unfamiliar names and so on ….. will not be allowed to enter the meeting.
7:00-7:30 Virtual Socialization دیدار یاران
7:30-7:40 Welcome & Future Programs خوشآمد گویی و اعلام برنامه های آینده
7:40-8:30 Guest speaker’s speechسخنرانی میهمان کانون
8:30-8:45 Break انتراکت

موضوع: جنبشهای اعتراضی در خاورمیانه سخنران : شادیار عمرانی

کارشناس ارشد علوم میان رشته ای (جامعه شناسی فرهنگ و جغرافیای انسانی) از دانشگاه واشنگتن

روزنامه نگار، پژوهشگر و شاعر و نیز فعال حقوق زنان و اقلیتهای اجتماعی

از اعضای بنیانگذار شبکه مردان علیه خشونت ناموسی

از اعضای انجمن قلم ایران در تبعید و کانون نویسندگان ایران در تبعید

عضو انجمن جغرافیدانان آمریکا

عضو انجمن مطالعات خاورمیانه

عضو انجمن مطالعات میان رشته ای

عضو انجمن ملی مطالعات زنان (آمریکا)

حیطه تخصصی من خاورمیانه، جنبشهای خاورمیانه، مهاجرتها، تشکیل جوامع قومی و ژئوپولتیک در خاورمیانه به خصوص در لبنان، ایران، عراق و یمن است. من خودم را بلک فمینیست و اکتیویست آکادمیسین معرفی می کنم که با لنز پسا استعماری، ابولیشن (براندازی) و اینترسکشنال (میان برشی) آکادمیا را در خدمت جنبشهای مدنی و زیرساختی جامعه ملزم می دانم. تمام تحقیقات و فعالیتهای روزنامه نگاری ام همواره پلی بوده بین حضور سازمانده و راهبر شبکه ای در جامعه و تولید دانش و تحقیقات در سطح آکادمیک

در این سخنرانی به جنبشهای اخیر در سه کشور ایران (جنبش دی ماه و آبان ماه)، عراق (جنبش نان) و لبنان ( جنبش محیط زیست _ علیه سیاستهای دفع زباله و قیام پسا انفجار تابستان 2020) می پردازم. خاستگاههای متفاوت هر یک و شباهتهای ساختاری آنها را تشریح می کنم و در نهایت نقش تشکلات مدنی و چشم اندازهای آنها را بیان خواهم کرد