بایگانی دسته: Khayyam Zohreh/زهره خیام

ویدیو سخنرانی زهره خیام در ۱۱ مارس دو هزار و نوزده

 چهل سال پس از تظاهرات عظیم زنان در اسقند پنجاه و هفت : دینامیزم تحول در جنبش امروز زنان درایران بخش یک از دو

 چهل سال پس از تظاهرات عظیم زنان در اسقند پنجاه و هفت : دینامیزم تحول در جنبش امروز زنان درایران بخش دو از دو

 چهل سال پس از تظاهرات عظیم زنان در اسقند پنجاه و هفت : دینامیزم تحول در جنبش امروز زنان درایران پرسش و پاسخ  یک از دو

 چهل سال پس از تظاهرات عظیم زنان در اسقند پنجاه و هفت : دینامیزم تحول در جنبش امروز زنان درایران پرسش و پاسخ  دو از دو

برنامه دوشنبه ۱۱ مارس دوهزار و نوزده

موضوع :  چهل سال پس از تظاهرات عظیم زنان در اسقند پنجاه و هفت : دینامیزم تحول در جنبش امروز زنان در ایران

سخنران : زهره خیام

زهره خیام کارشناس ارشد جامعه شناسی و لیسانسیه علوم اجتماعی می باشند. ایشان از اعضای کنفدراسیون دانشجویان ایرانی (اتحاد ملی ) بوده و در سالهای ۱۹۷۸- ۱۹۷۱ با تمرکز بر کاردفاع از زندانیان سیاسی وبرابری حقوق زنان انجام وظیفه نمودند. پس از بازگشت به ایران و شرکت در تظاهرات وسیع زنان در اسفند ماه ۱۹۷۹ درسازماندهی بزرگترین سازمان زنان در ایران پس ازانقلاب نقشی تعیین کننده بازی کردند. خانم خیام ازبنیانگزاران، اعضای کمیته اجرائی وشورای عالی و سخنگوی منتخب این سازمان بودند. زهره خیام درتبیین وتوضیح هدف ونگرش این سازمان شرکت موثر داشتند. ایشان در شکل دادن شعبه های اتحاد ملی زنان در رشت و انزلی تلاشهای موثر و موفق داشتند. زهره خیام از پاییز۱۹۷۹ تا بهار ۱۹۸۰ دردانشگاه نوبنیاد گیلان به تدریس جامعه شناسی و انگلیسی تا هنگام بستن دانشگاهها اشتغال ورزیدند.
در تابستان ۱۹۸۰ چند ماهی به سازماندهی و کار با سازمان زنان جوان عضوشورای قالیبافان ترکمن صحرا در گنبد قابوس پرداختند.  ایشان پس از تهاجم نیروهای جهل به نیروهای مترقی و سرکوب وسیع نیروهای اپوزیسیون، به امریکا بازگشتند و چند دهه به ارائه خدمات اجتماعی به زنان ، کودکان و خانواده های کانتی فیرفکس پرداخته  و در پایان سال ۲۰۱۴ بازنشسته شدند
خانم خیام در طی سالیان گذشته همواره به فعالیتهای خود در زمینه مبارزه برای تامین حقوق برابر زنان و حقوق
بشرادامه داده اند

برنامه دوشنبه ۸ ماه می ۲۰۱۷

موضوع :  جنبش فمینیستی و «روشنفکری» مرد محور
سخنران : زهره خیام

زهره خیامزهره خیام کارشناس ارشد جامعه شناسی و لیسانسیه علوم اجتماعی می باشند. ایشان از اعضای کنفدراسیون دانشجویان ایرانی (اتحاد ملی ) بوده و در سالهای ۱۹۷۸- ۱۹۷۱ با تمرکز بر کاردفاع از زندانیان سیاسی وبرابری حقوق زنان انجام وظیفه نمودند. پس از بازگشت به ایران و شرکت در تظاهرات وسیع زنان در اسفند ماه ۱۹۷۹ درسازماندهی بزرگترین سازمان زنان در ایران پس ازانقلاب نقشی تعیین کننده بازی کردند. خانم خیام ازبنیانگزاران، اعضای کمیته اجرائی وشورای عالی و سخنگوی منتخب این سازمان بودند. زهره خیام درتبیین وتوضیح هدف ونگرش این سازمان شرکت موثر داشتند. ایشان در شکل دادن شعبه های اتحاد ملی زنان در رشت و انزلی تلاشهای موثر و موفق داشتند. زهره خیام از پاییز۱۹۷۹ تا بهار ۱۹۸۰ دردانشگاه نوبنیاد گیلان به تدریس جامعه شناسی و انگلیسی تا هنگام بستن دانشگاهها اشتغال ورزیدند. در تابستان ۱۹۸۰ چند ماهی به سازماندهی و کار با سازمان زنان جوان عضوشورای قالیبافان ترکمن صحرا در گنبد قابوس پرداختند.  ایشان پس از تهاجم نیروهای جهل به نیروهای مترقی و سرکوب وسیع نیروهای اپوزیسیون، به امریکا بازگشتند و چند دهه به ارائه خدمات اجتماعی به زنان ، کودکان و خانواده های کانتی فیرفکس پرداخته  و در پایان سال ۲۰۱۴ بازنشسته شدند
خانم خیام در طی سالیان گذشته همواره به فعالیتهای خود در زمینه مبارزه برای تامین حقوق برابر زنان و حقوق بشرادامه داده اند

برنامه دوشنبه ۱۳ ماه مارچ ۲۰۱۷

بدلیل برف سنگینی که قرار است امشب بیآید، مدارس کانتی فیرفکس از ساعت ۶ بعدازظهر   امروزتعطیل اعلام شده است، بنابراین متأسفانه  برنامه سخنرانی خانم زهره خیام نیز تعطیل اعلام میگردد
موضوع : موقعیت فعلی زنان در ایران
سخنران : زهره خیام

زهره خیامزهره خیام کارشناس ارشد جامعه شناسی و لیسانسیه علوم اجتماعی می باشند. ایشان از اعضای کنفدراسیون دانشجویان ایرانی (اتحاد ملی ) بوده و در سالهای ۱۹۷۸- ۱۹۷۱ با تمرکز بر کاردفاع از زندانیان سیاسی وبرابری حقوق زنان انجام وظیفه نمودند. پس از بازگشت به ایران و شرکت در تظاهرات وسیع زنان در اسفند ماه ۱۹۷۹ درسازماندهی بزرگترین سازمان زنان در ایران پس ازانقلاب نقشی تعیین کننده بازی کردند. خانم خیام ازبنیانگزاران، اعضای کمیته اجرائی وشورای عالی و سخنگوی منتخب این سازمان بودند. زهره خیام درتبیین وتوضیح هدف ونگرش این سازمان شرکت موثر داشتند. ایشان در شکل دادن شعبه های اتحاد ملی زنان در رشت و انزلی تلاشهای موثر و موفق داشتند. زهره خیام از پاییز۱۹۷۹ تا بهار ۱۹۸۰ دردانشگاه نوبنیاد گیلان به تدریس جامعه شناسی و انگلیسی تا هنگام بستن دانشگاهها اشتغال ورزیدند. در تابستان ۱۹۸۰ چند ماهی به سازماندهی و کار با سازمان زنان جوان عضوشورای قالیبافان ترکمن صحرا در گنبد قابوس پرداختند.  ایشان پس از تهاجم نیروهای جهل به نیروهای مترقی و سرکوب وسیع نیروهای اپوزیسیون، به امریکا بازگشتند و چند دهه به ارائه خدمات اجتماعی به زنان ، کودکان و خانواده های کانتی فیرفکس پرداخته  و در پایان سال ۲۰۱۴ بازنشسته شدند
خانم خیام در طی سالیان گذشته همواره به فعالیتهای خود در زمینه مبارزه برای تامین حقوق برابر زنان و حقوق بشرادامه داده اند

برنامه دوشنبه ۲۳ ماه مارس ۲۰۱۵

موضوع : موقعیت فعلی زنان در ایران
سخنران : زهره خیام

زهره خیامزهره خیام کارشناس ارشد جامعه شناسی و لیسانسیه علوم اجتماعی می باشند. ایشان از اعضای کنفدراسیون دانشجویان ایرانی (اتحاد ملی ) بوده و در سالهای ۱۹۷۸- ۱۹۷۱ با تمرکز بر کاردفاع از زندانیان سیاسی وبرابری حقوق زنان انجام وظیفه نمودند. پس از بازگشت به ایران و شرکت در تظاهرات وسیع زنان در اسفند ماه ۱۹۷۹ درسازماندهی بزرگترین سازمان زنان در ایران پس ازانقلاب نقشی تعیین کننده بازی کردند. خانم خیام ازبنیانگزاران، اعضای کمیته اجرائی وشورای عالی و سخنگوی منتخب این سازمان بودند. زهره خیام درتبیین وتوضیح هدف ونگرش این سازمان شرکت موثر داشتند. ایشان در شکل دادن شعبه های اتحاد ملی زنان در رشت و انزلی تلاشهای موثر و موفق داشتند. زهره خیام از پاییز۱۹۷۹ تا بهار ۱۹۸۰ دردانشگاه نوبنیاد گیلان به تدریس جامعه شناسی و انگلیسی تا هنگام بستن دانشگاهها اشتغال ورزیدند. در تابستان ۱۹۸۰ چند ماهی به سازماندهی و کار با سازمان زنان جوان عضوشورای قالیبافان ترکمن صحرا در گنبد قابوس پرداختند.  ایشان پس از تهاجم نیروهای جهل به نیروهای مترقی و سرکوب وسیع نیروهای اپوزیسیون، به امریکا بازگشتند و چند دهه به ارائه خدمات اجتماعی به زنان ، کودکان و خانواده های کانتی فیرفکس پرداخته  و در پایان سال ۲۰۱۴ بازنشسته شدند
خانم خیام در طی سالیان گذشته همواره به فعالیتهای خود در زمینه مبارزه برای تامین حقوق برابر زنان و حقوق بشرادامه داده اند