بایگانی دسته: Iranboomy Janan/ جانان ایرانبومی

ویدئوی سخنرانی جانان ایرانبومی /Video of Janan Iran Bomy’s Lecture

دولینک زیر، ادیت شده از سخنرانی جانان ایرانبومی، یکی بخش انگلیسی و دیگری بخش فارسی سخنرانی میباشد

Subject: The US-Iran relations in the context of Dr. Mossadegh from a youth’s point of view

روابط ایران و آمریکا در رابطه با دکتر مصدق از نگاه یک جوان

برنامه دوشنبه ۲۶ ماه دسامبر ۲۰۱۶

This Program will be held at Neighbors Restaurant.
به دلیل تعطیلات مدارس، این برنامه در رستوران نیبرز برگزار خواهد شد 

Monday December 26th, 2016
screen-shot-2016-11-07-at-5-50-16-pm
The US-Iran relations in the context of Dr. Mossadegh from a youth’s point of view

Speaker: Janan Iranbomy – Student and Reporter

(703) – 698 – 8010