بایگانی دسته: International Women’s Day/روز جهانی زنان

روابط عمومی کانون چهار شنبه ۹ مارس ۲۰۲۲- بزرگداشت روز جهانی زن- خانم ها زهره خیام، هاله برومند، سودی چمن آرا، ترانه برومند و شعر خوانی ماه منظر معانی و پریوش مقدم

بزرگداشت روز جهانی زن


kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Wednesday, March 9, 2022 Time: 7:00 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

برنامه ۸ مارچ دوهزار بیست کنسل گردید

موضوع: جشن بزرگداشت روز بین المللی زنان به علت عدم امکان مسافرت سخنران اصلی خانم پروانه حسینی و تردید برگزارکننده گان جهت گردهمائی در یک محیط بسته بدلیل رعایت نکات بهداشتی کنسل گردید