Category Archives: General Assembly/مجمع عمومی

انتخابات هیات مدیره کانون جهت سالهای ۲۰۲۰-۲۰۲۱ از طریق زوم- ۲۲ جون دوهزار وبیست

نخستین انتخابات مجازی کانون در طول ۳۸ سال گذشته

جهت یک انتخابات موفق  به حداقل ۷ کاندید برای هیات مدیره نیاز است

عدم شرکت کاندیداهای لازم میتواند پایان عمر کانون باشد با ارجحیت دادن به این نیاز موفقیت انتخابات را تضمین کرده و اجا زه استراحت به کسانی دهید که همیشه منافع کانون را بر منافع و راحتی خود ترجیح داده اند 

برنامه دوشنبه ۶ ژانویه دوهزار و بیست

مجمع عمومی میان دوره ای

Screen Shot 2016-01-27 at 7.54.55 PMبنا بر تبصره ۲ ماده ۶ اساسنامه کانون دوستداران فرهنگ ایران، مجمع عمومی میان دوره ای در دوشنبه ۶ ماه ژانویه دوهزار وبیست برگزار خواهد شد. در این برنامه، هیئت مدیره کانون گزارش فعالیت های شش ماهه گذشته و برنامه های آینده خود را به مجمع عمومی کانون ارائه داده و به پرسش های اعضاء پاسخ خواهند گفت

برنامه دوشنبه ۲۴ جون ۲۰۱۹ – انتخابات هیئت مدیره کانون

انتخابات هیئت مدیره ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

انتخابات در حضور جمعی از اعضا و هواداران کانون در محیطی بسیار دوستانه و دموکراتیک برگذار گردید ونتایج آن به قرار زیر میباشد

پنج عضو اصلی خانم ها شکوفه وکیلی و فریفته امام قریشی و آقایان غلام عباسی ، فریدون جیزان و غلام ترشیزی میباشند

عضو علی البدل اول خانم آتی وکیلی و عضوعلی البدل دوم آقای ایرج امبش میباشند

برنامه دوشنبه ۲۵ فوریه دوهزار و نوزده

Screen Shot 2019-02-28 at 8.08.00 PMجلسه مجمع عمومی فوق العاده کانون بنا بر در خواست اعضأء.‌
هدف اعضاء از این تقاضا کمبود وقت در مجمع عمومی میاندوره ای جهت قدردانی از هیئت مدیره و فعالین کانون و پاسخ به برخی از سئوالات اساسی مطرح شده میباشد

 

برنامه دوشنبه ۵ ماه فوریه ۲۰۱۸

مجمع عمومی میاندوره ای
Screen Shot 2016-01-27 at 7.54.55 PMبنا بر تبصره ۲ ماده ۶ اساسنامه کانون دوستداران فرهنگ ایران، مجمع عمومی میان دوره ای در دوشنبه ۵ ماه فوریه برگزار خواهد شد. در این برنامه، هیئت مدیره کانون گزارش فعالیت های شش ماهه گذشته و برنامه های آینده خود را به مجمع عمومی کانون ارائه داده و به پرسش های اعضاء پاسخ خواهند گفت