بایگانی دسته: Darvishpour Mehrdad /مهرداد درویش پور

ویدئوی سخنرانی مهرداد درویش پور- دوشنبه ۱۶ ژانویه ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: جنبش زن، زندگی ، آزادی و اهمیت فمینیزه کردن سیاست در ایران

ویدئوی سخنرانی مهرداد درویش پور- دوشنبه ۱۶ ژانویه ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: جنبش زن، زندگی ، آزادی و اهمیت فمینیزه کردن سیاست در ایران

مهمان این هفته کانون دوشنبه ۱۶ ژانویه ۲۰۲۳ ساعت ۷:۳۰ شب به وقت واشنگتن دی سی- مهرداد درویش پور– موضوع سخنرانی: جنبش زن، زندگی ، آزادی و اهمیت فمینیزه کردن سیاست در ایران

مهرداد درویش پور

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday January 16, 2023 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

For security reason and to avoid hacking by intruders, your connections should show your name to be allowed to access the meeting. Generic name like iPhone, galaxy123 or any unfamiliar name will not be allowed to enter the meeting

مهرداد درویش پور دارای دکترای جامعه شناسی از دانشگاه استکهلم و استاد پرسابقه و دانشیار در مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملاردالن سوئد است.
حوزه تخصص دانشگاهی او مهاجرت، قومیت، همپیوستگی وتبعیض، زنان، خانواده، خشونت های ناموسی، مردانگی و جوانان مهاجر است.
 از او اثار بسیاری به سوئدی، انگلیسی و فارسی به تنهایی یا درهمکاری با دیگران در این زمینه ها انتشار یافته است.
 از جمله کتاب ها و متونی همچون چالشگری زنان علیه نقش مردان (چاپ اول ۲۰۰۱، چاپ چهارم ۲۰۱۷ به فارسی)،
 زنان مهاجر الگو شکن/ نبرد قدرت درخانواده های ایرانی مهاجر (رساله  دکترا به سوئدی)، متن های جامعه شناسی درباره خانواده، قومیت، فمینیسم و نژادپرستی ( ۲۰۰۴ به سوئدی)، دشواری های فرهنگ ناموسی در مدارس  سوئد/ چشم انداز های نظری و پیشگیرانه (۲۰۱۰ به زبان سوئدی و ۲۰۱۴ به زبان انگلیسی)، مردانگی و برابری جنسیتی (۲۰۱۸ به دو زبان انگلیسی و سوئدی)، تجربه پناهجویان جوان تنها آمده و مسئولین از همپیوستگی و برابری جنسیتی (ویراستار همراه با پرفسور نیکلاس مونسون ، ۲۰۱۹ ، به زبان سوئدی) و بالاخره کتاب مهاجرت و قومیت، چشم انداز چندگانگی در سوئد (ویراستار همراه با پرفسور چارلز وستین) به زبان سوئدی است که نخست در سال ۲۰۰۸ منتشر شد و ویرایش دوم آن در ۲۰۱۵ و ویرایش سوم آن در آگوست ۲۰۲۱ منتشر شده است
همچنین در رابطه با سخنرانی این هفته نوشته های زیر را انتشار داده اند:

جرقه انفجار در ابر جنبش و انقلاب زنانه ایران
جنسیت و قدرت در ابرجنبش زن، زندگی، آزادی
درباره ضرورت فنمینیزه کردن سیاست

ویدئوی سخنرانی دکتر مهرداد درویش پور- دو شنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: درباره مهاجرت، هم پیوستگی و تبعیض اتنیکی

ویدئوی سخنرانی دکتر مهرداد درویش پور- دو شنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: درباره مهاجرت، هم پیوستگی و تبعیض اتنیکی

مهمان این هفته کانون- دوشنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲-دکتر مهرداد درویش پور- موضوع سخنرانی: درباره مهاجرت، هم پیوستگی و تبعیض اتنیکی

مهرداد درویش پور دارای دکترای جامعه شناسی از دانشگاه استکهلم و استاد پرسابقه و دانشیار در مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملاردالن سوئد است.
حوزه تخصص دانشگاهی او مهاجرت، قومیت، همپیوستگی وتبعیض، زنان، خانواده، خشونت های ناموسی، مردانگی و جوانان مهاجر است.
 از او اثار بسیاری به سوئدی، انگلیسی و فارسی به تنهایی یا درهمکاری با دیگران در این زمینه ها انتشار یافته است.
 از جمله کتاب ها و متونی همچون چالشگری زنان علیه نقش مردان (چاپ اول 2001، چاپ چهارم 2017 به فارسی)،
 زنان مهاجر الگو شکن/ نبرد قدرت درخانواده های ایرانی مهاجر (رساله  دکترا به سوئدی)، متن های جامعه شناسی درباره خانواده، قومیت، فمینیسم و نژادپرستی ( 2004 به سوئدی)، دشواری های فرهنگ ناموسی در مدارس  سوئد/ چشم انداز های نظری و پیشگیرانه (2010 به زبان سوئدی و 2014 به زبان انگلیسی)، مردانگی و برابری جنسیتی (2018 به دو زبان انگلیسی و سوئدی)، تجربه پناهجویان جوان تنها آمده و مسئولین از همپیوستگی و برابری جنسیتی (ویراستار همراه با پرفسور نیکلاس مونسون ، 2019 ، به زبان سوئدی) و بالاخره کتاب مهاجرت و قومیت، چشم انداز چندگانگی در سوئد (ویراستار همراه با پرفسور چارلز وستین) به زبان سوئدی است که نخست در سال 2008 منتشر شد و ویرایش دوم آن در 2015 و ویرایش سوم آن در آگوست 2021 منتشر شده است

ویدئوی سخنرانی دکتر مهرداد درویش پور- دو شنبه ۲۴ اوت ۲۰۲۰- موضوع سخنرانی: خشونت های ناموسی در ایران ، فرضیه های نظری و راه کارهای عملی

ویدئوی سخنرانی دکتر مهرداد درویش پور- دو شنبه ۲۴ اوت ۲۰۲۰- موضوع سخنرانی: خشونت های ناموسی در ایران ، فرضیه های نظری و راه کارهای عملی