بایگانی دسته: Ameli Farnoosh/فرنوش عاملی

برنامه دوشنبه ۲ ماه می ۲۰۱۶

موضوع : روز جهانی کارگر
Screen Shot 2016-04-27 at 11.13.53 PMسخنرانان : فرنوش عامری، فرامرز رفیعی و
بابک حمیدزاده
کانون روز جهانی کارگر را جشن میگیرد
جشن بهمراه سخنرانی