بایگانی دسته: Abedi Ehsan/احسان عابدی

برنامه ۲۷ ژانویه دوهزار و بیست

موضوع : روستاهراسی در ادبیات داستانی ایران و تاثیر چپ ها و جنبش های آزادی خواهانه برآن
سخنران : احسان عابدی

احسان عابدی، روزنامه نگار، داستان نویس و فعال حقوق افراد دارای معلولیت است. او فعالیت روزنامه نگاری خود را از سال ۱۳۷۹ آغاز کرد و در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۴ بعنوان روزنامه نگار برگزیده سال در حوزه کتاب انتخاب شد. او نویسنده ۲ کتاب است و از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ نویسنده مهمان انجمن جهانی قلم بوده است

برنامه دوشنبه ۱۷ ماه سپتامبر ۲۰۱۸

موضوع: معلولیت: عیب و نقص یا هویتی متفاوت
سخنران: احسان عابدی

احسان عابدی، روزنامه نگار، داستان نویس و فعال حقوق افراد دارای معلولیت است. او فعالیت روزنامه نگاری خود را از سال ۱۳۷۹ آغاز کرد و در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۴ بعنوان روزنامه نگار برگزیده سال در حوزه کتاب انتخاب شد. او نویسنده ۲ کتاب است و از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ نویسنده مهمان انجمن جهانی قلم بوده است