برنامه دوشنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳ ساعت ۷:۳۰ شب به وقت واشنگتن دی سی- دکتر مرتضی محیط- موضوع: تاریخچه اشغال فلسطین

دکتر مرتضی محیط

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday November 27, 2023 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09

متولد شوشتر ۱۳۱۴، فارغ التحصیل دانشکده پزشکی تهران ۱۳۴۱.
ورود به آمریکا ژانویه ۱۹۶۳، یکسال انترنی، چهار سال تخصص آسیب شناسی در دانش گاه کلمبیا.
برگشت به ایران ۱۳۴۷، تدریس آسیب شناسی و بافت شناسی در دانشگاه جندی شاپور، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳ فعالیت سیاسی مخفی در این مدت.
دستگیر شدن توسط ساواک، شکنجه و بدنبال آن ۷ سال محکومیت.
آزادی با انقلاب، فعالیت پس از انقلاب علیه خمینی، مخفی شدن، خروج از راه کوه، پناهنده در اتریش.
برگشت به امریکا ۱۹۸۳، ادامه تخصص در دانشگاه هاروارد ۱۹۸۴-۱۹۸۷
آغاز مطالعه اقتصاد سیاسی و دیدگاه مارکس، ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۵
تالیفات: ۳ جلد در باره زندگی و دیدگاه مارکس، ۶ جلد در مورد مسائل سیاسی -اقتصادی‌/اجتماعی- برنامه تلویزیونی “استقلال، آزادی،عدالت اجتماعی” ۲۰۰۴ تا حال