ویدیوی سخنرانی شاهرخ بهزادی- مقایسه روند توسعه اقتصادی و اجتماعی بین ایران و کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس – دوشنبه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳

ویدیوی سخنرانی شاهرخ بهزادی- مقایسه روند توسعه اقتصادی و اجتماعی بین ایران و کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس – دوشنبه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳