ویدئوی سخنرانی – شهرام ارشدنژاد – موضوع سخنرانی: فلسفه قانون در سنت ایرانی- دوشنبه ۶ نوامبر ۲۰۲۳

ویدئوی سخنرانی – شهرام ارشدنژاد – موضوع سخنرانی: فلسفه قانون در سنت ایرانی- دوشنبه ۶ نوامبر ۲۰۲۳