ویدئوی سخنرانی دکتر فرهاد ثابتان- موضوع: کمپین داستان ما یکی است – دوشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳

ویدئوی سخنرانی دکتر فرهاد ثابتان- موضوع: کمپین داستان ما یکی است – دوشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳