برنامه دوشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳ ساعت ۷:۳۰ شب به وقت واشنگتن دی سی- فرهاد ثابتان – موضوع سخنرانی: کمپین داستان ما یکی است

فرهاد ثابتان


Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday October 30, 2023 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی