ویدئوی سخنرانی حوری قره داغی- موضوع: بررسی قراردادهای نفت و گاز ایران در دوران معاصر- ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳

ویدئوی سخنرانی حوری قره داغی- موضوع: بررسی قراردادهای نفت و گاز ایران در دوران معاصر- ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳