ویدئوی سخنرانی امیر جواهری لنگرودی– دوشنبه ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳-موضوع سخنرانی: چهار دهه حاکمیت اسلامی؛ سرکوب ها و اعدام ها و مقاومت مردم در برابر نظام و وظایف ما در خارج کشور

ویدئوی سخنرانی امیر جواهری لنگرودی– چهار دهه حاکمیت اسلامی؛ سرکوب ها و اعدام ها و مقاومت مردم در خارج کشور