ویدئوی سخنرانی دکتر هادی زمانی – دوشنبه ۲۱ اگوست ۲۰۲۳- توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی ، کدام مقدم است؟ تجربه ایران

ویدئوی سخنرانی دکتر هادی زمانی – دوشنبه ۲۱ اگوست ۲۰۲۳- توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی ، کدام مقدم است؟ تجربه ایران