ویدئوی سخنرانی مهدی فتاپور- ۶ فوریه ۲۰۲۳- موضوع: جنبش زن، زندگی، آزادی و چشم اندازهای پیشرو

ویدئوی سخنرانی مهدی فتاپور- ۶ فوریه ۲۰۲۳- موضوع: جنبش زن، زندگی، آزادی و چشم اندازهای پیشرو