ویدئوی سخنرانی تراب ثالث- ۲ مه ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: روز اول ماه مه و موقعیت طبقه کارگر ایران

با مشترک شدن به کانال تلگرام کانون شما می توانید ویدئوی سخنرانی ها را ببیند.

ویدئوی سخنرانی تراب ثالث- ۲ مه ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: روز اول ماه مه و موقعیت طبقه کارگر ایران