مهمان این هفته کانون تراب ثالث- دوشنبه ۲ مه ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی:  روز اول ماه مه و موقعیت طبقه کارگر ایران

تراب ثالث


kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, 2 May, 2022 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

For security reasons, and to avoid hacking by intruders, your connections should show your name to be allowed to access the meeting. Generic name like iPhone, Galaxy , unfamiliar names and so on ….. will not be allowed to enter the meeting

تراب ثالث از فعالین قدیمی جنبش چپ بوده است. در حال حاضر عضو گرایش سوسیالیسم انقلابی میباشد
نوشته های او را میتوانید در سایت زیر پیدا کنید :
revolutionary-socialism.com