دوشنبه ۴ آوریل ۲۰۲۲- جهانگیر گلزار- اعتیاد محور بسیاری از معضلات ایران

جهانگیر گلزار

kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, April 4, 2022 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

جهانگیر گلزار

پژوهشگر و محقق در حقوق انسان و حقوق طبیعت و حقوق شهروندی و تحلیلگر معضلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و مدافع و معتقد به جدایی بنیاد دینی و ایدئولژیک  از دولت و مخالف اعدام و شکنجه می باشم .
از سال 1360 عضو مجامع اسلامی ایرانیان هستم  و در نشریه و سایت انقلاب اسلامی به مدت 4 دهه است که عضو هیئت تحریریه می باشم .