دو شنبه ۲۸ مارس ۲۰۲۲- ژاله وفا- چگونه بدهی و دخالت های دولت نا کارآمد صندوق های بازنشستگی را به خطر انداخته است؟

ژاله وفا


Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, March 28, 2022 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

بیوگرافی ژاله وفا

ژاله وفا کارشناس ارشد و‌ مهندس رشته کشاورزی و اقتصاد کشاورزی از آلمان  می باشد از سال ۱۳۶۰ عضو‌مجامع اسلامی ایرانیان است. و به مبارزه با نظام ولایت مطلقه فقیه و‌افشای سیاستهایمخرب آن منجمله تحریف دین و باور مردم  توسط ان نظام ،می پردازد .ژاله وفا فعال سیاسی و‌ از همکاران  سیاسی‌اقای‌ بنی صدر بوده است .وی محقق و‌ پژوهشگر   ‌در زمینه های  اقتصاد ی و نفت  و‌نیز مسایل و‌معضلات اجتماعی ایران  است.