دوشنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۲- نه به خشونت نه به اسلحه- دکتر فریده کیومهر

دکتر فریده کیومهر

kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, March 14, 2022 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

دکتر فریده کیومهر-دادستان بنیانگذار مرکز تحقیقات بهداشت و طب پیشگیری و مبتکر پروژه جنبش مبارزه با خشونت برای صلح است.
این مرکز در دودهه اخیر؍ جنبش ضد خشونت و صلح را با هدف شناساندن خشونت بعنوان یک آسیب بزرگ و قابل پیشگیری اجتماعی براه انداخته است.
دکتر کیومهر جوایز متعددی را در این سالها از آنجمله حایزه صلح از طرف سازمان بهداشت عمومی امریکا؍ تقدیر نامه از رییس جمهور آمریکا بیل کلینتون و معاون او أل گورو سناتور های کالیفرنیا دریافت کرده است.

مرکز تحقیقات سلامت وآسیب شناسی وابسته به جنبش بین المللی منع سلاح های هسته ایی است که در سال ۲۰۱۷ موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد.
دکتر فریده کیومهر پس از پایان تحصیلات پزشکی در ایران در دانشگاه میشگان موفق به درجه فوق لیساس و دکترای تخصصی بهداشت در رشته اپیدیولوژی شد.
در باز گشت به ایران ؍ ایشان در ایران در سازمان برنامه وبودجه خدمت و مدتها در دانشکده پزشکی دانشگاه ملی و دانشگاه بهداشت دانشگاه تهران به تحقیق و تدریس مشغول بوده است.