ویدئوی بزرگداشت روز جهانی زن- روابط عمومی کانون-چهار شنبه ۹ مارس ۲۰۲۲- خانم ها زهره خیام، هاله برومند، سودی چمن آرا، ترانه برومند و شعر خوانی ماه منظر معانی و پریوش مقدم