ویدئوی سخنرانی دکتر ایرج قهرمانلو- دوشنبه ۷ فوریه ۲۰۲۲- شرایط تاریخی ، اجتماعی، اقتصادی در دوران پهلوی ها

ویدئوی سخنرانی دکتر ایرج قهرمانلو- دوشنبه ۷ فوریه ۲۰۲۲- شرایط تاریخی ، اجتماعی، اقتصادی در دوران پهلوی ها