گزارش میان دوره ای هیئت مدیره به مجمع عمومی کانون- سخنرانان: اعضا و هیئت مدیره کانون- دو شنبه ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱ ساعت ۷ تا ۹ بعد از ظهر

موضوع : گزارش میان دوره ای هیئت مدیره به مجمع عمومی کانون
سخنرانان: اعضا و هیئت مدیره کانون

تاریخ : دو شنبه ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱ ساعت ۷ تا ۹ بعد از ظهر

بدین وسیله از اعضای محترم کانون دوستداران فرهنگ ایران دعوت به عمل می اید جهت اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات رسیده و هچنین شنیدن گزارشات کمیته های مختلف در این مجمع که از طریق زوم برگزار می شود شرکت کنید.

اعضای اصلی هیئت مدیره: مهوش سهرابی، ناهید قادری، فرشید مقیمی، ایرج رجبی و یدی شیخ میری
اعضای علی البدل: ناهید قادری، شکوفه وکیلی

مسئول جلسه: مهوش سهرابی. منشی: فرشید مقیمی. رایزن دیوانی: ایرج رجبی
:دستور کار جلسه
خوشامدگویی و گزارش هئیت مدیره توسط خانم مهوش سهرابی
گزارش کمیته ها توسط مسئولین مربوطه-
ارائه پیشنهادات توسط اعضا –
پاسخ به سوالات-
رای اعتماد به هیئت مدیره

Join Zoom Meetingبرای ورود مستقیم به جلسه لطفا روی لینک زیر کلیک کنید
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982