ویديوی سخنرانی بهرام رحمانی- برنامه مشترک کمیته حقوق بشر و روابط عمومی کانون- موضوع سخنرانی: دادگاه حمید نوری- جمعه ۱۰ دسامبر ۲۰۲۱