کانون دوستداران فرهنگ ایران- ویدیوی سخنرانی محسن شیرازی- دوشنبه ۶ دسامبر ۲۰۲۱- تاریخچه صنعت گاز ایران و گذری به آبادان