برنامهٔ دو شنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۲۱- کانون دوستداران فرهنگ ایران- مروری بر تاریخ ایران از صفویه تا آغاز جمهوری اسلامی بخش ۳ از ۵ شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران در دوران قاجار – رحیم باجغلی

رحیم باجغلی

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, November 29, 2021 Time: 7:00 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982
For security reasons, and to avoid hacking by intruders, your connections should show your name to be allowed to access the meeting. Generic name like iPhone, Galaxy , unfamiliar names and so on ….. will not be allowed to enter the meeting

رحیم باجغلی
رحیم باجغلی از اعضای کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور در قبل از انقلاب و فعال سیاسی و حقوق بشر بعد از انقلاب
می باشد.