کارگاه روابط عمومی کانون- ویدئوی سخنرانی خانم گلاره بصیری- تاب آوری اجتماعی- ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱