ویدئوی سخنرانی دکتر قاسم شعله سعدی- دو شنبه ۸ نوامبر ۲۰۲۱- در وضعیت حساس و اضطراری امروز ایران چه باید کرد؟- کانون دوستداران فرهنگ ایران

ویدئوی سخنرانی دکتر قاسم شعله سعدی- در وضعیت حساس و اضطراری امروز ایران چه باید کرد؟- دو شنبه ۸ نوامبر ۲۰۲۱- کانون دوستداران فرهنگ ایران