برگزاری جشن چهلمین سالگرد تاسیس کانون دوستداران فرهنگ ایران توسط کمیته جشنها و تدارکات- یک شنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱

محل برگزاری جشن:
Nottoway Park, Vienna Virginia