دو شنبه ۱ نوامبر ۲۰۲۱- ویدئوی سخنرانی رضا فانی یزدی – نئولیبرالیسم و پی آمدهای آن در زندگی زحمتکشان

رضا فانی یزدی