– ویدئوی سخنرانی یرواند آبراهامیان- بحران نفت در ایران: از ملی گرایی تا کودتا به انگلیسی-دو شنبه ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱

دو شنبه ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱- یرواند آبراهامیان- بحران نفت در ایران: از ملی گرایی تا کودئا به انگلیسی