دکتر بهرام زندی معرف و مدیر جلسه گفتگو در باره فیلم مستند «بودن و دیدن » در مورد زندگی مریم زندی عکاس شناخته شده ایرانی

دکتر بهرام زندی معرف و مدیر جلسه گفتگو در باره فیلم مستند «بودن و دیدن » در مورد زندگی مریم زندی عکاس