برنامه کانون دو شنبه ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱- یرواند آبراهامیان- بحران نفت در ایران: از ملی گرایی تا کودتا  

پرفسور یرواند آبراهامیان

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, October 18, 2021 Time: 7:00 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

زندگینامه
پرفسور یرواند آبراهامیان به سال ۱۳۱۹/۱۹۴۰ در تهران دیده به جهان گشود. تا سال ۱۳۳۰/۱۹۵۰ در همین شهر به تحصیل
پرداخت و سپس روانه انگلستان شد. در سال ۱۳۴۲/۱۹۶۳ از دانشگاه آکسفورد درجه کارشناسی ارشد گرفت و در سال ۱۳۴۸/۱۹۶۹ از دانشگاه کلمبیا موفق به اخذ درجه دکترا شد. آبراهامیان، در دانشگاه های پرینستون و آکسفورد، به تدریس ” تاریخ ایران ” پرداخت و هم اکنون استاد تاریخ عمومی – به ویژه تاریخ اروپای جدید و جهان سوم –در کالج باروک دانشگاه نیویورک است. من یک ایرانی ارمنی به دنیا آمدم، شکاک به خاطر آموزش های علمی، ترجیحا یک سوسیال دموکرات در زمینه سیاسی، و تا آنجا که به مبانی مذهبی مربوط می شود، در اغلب روزها، بی تفاوت نسبت به بود و نبود خدا (گنوستیک ) و در روز های دیگر منکر وجود خدا ( آته ایست ) هستم.
عمده ترین کتاب ها
یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، نشر نی، چاپ شانزدهم، تهران، ۱۳۸۹ ( تاریخ انتشار به انگلیسی: ۱۹۸۲، دانشگاه پرینستون )؛ یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمند، محسن مدیر شانه چی و حسن شمس آوری، نشر مرکز، ۱۳۸۷، تهران
یرواند آبراهامیان، کودتا، ترجمه ناصر زرافشان، موسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، ۱۳۹۳، تهران ( تاریخ انتشار به انگلیسی: ۲۰۱۳ )؛ یرواند آبراهامیان، کودتا، ترجمه محمد ابراهیم فتاحی، نشر نی، چاپ سوم، ۱۳۹۲، تهران؛ یرواند آبراهامیان، کودتا، ترجمه عبدالرضا ( هوشنگ ) مهدوی، چاپ اول، ۱۳۹۲، تهران ” کتاب حاضر- ایران بین دو انقلاب – می خواهد با تحلیل تاثیرات متقابل سازمان های سیاسی و نیرو های اجتماعی، سیاست ایران را بررسی کند.”