برنامه دوشنبه کانون- اعتصاب کارگران شرکت نفت، پیدایش و چشم انداز- شادیار عمرانی

اعتصاب کارگران شرکت نفت، پیدایش و چشم انداز- شادیار عمرانی- دو شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

شادیار عمرانی

kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, September 27, 2021 Time: 7:00 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

شادیار عمرانی

کارشناس ارشد علوم میان رشته ای (جامعه شناسی فرهنگ و جغرافیای انسانیاز دانشگاه واشنگتن

روزنامه نگار، پژوهشگر و شاعر و نیز فعال حقوق زنان و اقلیتهای اجتماعی

از اعضای بنیانگذار شبکه مردان علیه خشونت ناموسی

از اعضای انجمن قلم ایران در تبعید و کانون نویسندگان ایران در تبعید

عضو انجمن جغرافیدانان آمریکا

عضو انجمن مطالعات خاورمیانه

عضو انجمن مطالعات میان رشته ای

عضو انجمن ملی مطالعات زنان (آمریکا)

حیطه تخصصی من خاورمیانه، جنبشهای خاورمیانه، مهاجرتها، تشکیل جوامع قومی و ژئوپولتیک در خاورمیانه به خصوص در لبنان، ایران، عراق و یمن استمن خودم را بلک فمینیست و اکتیویست آکادمیسین معرفی می کنم که با لنز پسا استعماری، ابولیشن (براندازیو اینترسکشنال (میان برشیآکادمیا را در خدمت جنبشهای مدنی و زیرساختی جامعه ملزم می دانمتمام تحقیقات و فعالیتهای روزنامه نگاری ام همواره پلی بوده بین حضور سازمانده و راهبر شبکه ای در جامعه و تولید دانش و تحقیقات در سطح آکادمیک.