برنامه کارگاه روابط عمومی کانون چهار شنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱ – مسائل عمومی مالیات برای تازه واردین- دکتر محمد اقتداری

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, September 22, 2021 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

دکتر محمد اقتداری

دکتر اقتداری در ژانویه ۱۹۶۰ وارد امریکا شد. ایشان دارای دکتری در رشتهٔ اقتصاد بین الملل و بانکی هستند.
پایه گزار و اولین دبیر تشکیلات سازمان دانشجویان واشنگتن در بهار ۱۹۶۱ ، دبیر تشکیلات سازمان دانشجویان آمریکا در منطقه شرق آمریکا سال ۱۹۶۲-۱۹۶۳ یکی از پایه گذاران اولین خانه ایران واشنگتن در سال ۱۹۶۴ ، پایه گزار موسسه مطبوعاتی آسیا در سال ۱۹۷۱، انتشار مجله همت، از پایه گزاران کمیته دفاع از حقوق دموکراتیک مردم ایران ، از پایه گزاران نهاد سیرا، پایه گزار جبهه ملی ایران در واشینگتن، یکی از پایه گزاران کانون دوستداران فرهنگ ایران، ، نویسنده مقالات اقتصادی ، اجتماعی و تاریخی در نشریات مختلف، سخنرانی در نهادهای مختلف در این سالهای طولانی که تعدادشان به صدها می رسد منجمله در دانشگاههای مختلف و همچنین در شیراز و گرگان و اصفهان با حضور هزارها شنونده ،