ویدئوی سخنرانی دکتر فرشید مقیمی- مروری بر تاریخ ایران از صفویه تا آغاز جمهوری اسلامی بخش ۱ از ۵- دوشنبه ۳۰ اوت ۲۰۲۱

ویدیوی سخنرانی دکتر فرشید مقیمی- مروری بر تاریخ ایران از صفویه تا آغاز جمهوری اسلامی- دوشنبه ۳۰ اوت ۲۰۲۱