ویدئوی سخنرانی محمد باقر باقری- چرا و چگونه باید اصول درست اندیشیدن را آموخت؟- دوشنبه ۲۳ اوت

ویدئوی سخنرانی محمد باقر باقری- چرا و چگونه باید اصول درست اندیشیدن را آموخت؟- دوشنبه ۲۳ اوت