ویدئوی سخنرانی دکتر مرتضی محیط- دوشنبه ۲ اوت- جهان به کدام سو میرود؟

ویدئوی سخنرانی دکتر مرتضی محیط- دوشنبه ۲ اوت- جهان به کدام سو میرود؟