ویدئوی سخنرانی غلام ترشیزی- دو شنبه ۲۸ ژوئیه۲۰۲۱- تلفن های هوشمند

ویدئوی سخنرانی غلام ترشیزی- دو شنبه ۲۸ ژوئیه۲۰۲۱- تلفن های هوشمند