ویدئوی سخنرانی ایقان شهیدی- دوشنبه ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۱- دلایل فشارهای اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی بر هموطنان بهائی

ویدئوی سخنرانی ایقان شهیدی- دوشنبه ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۱-دلایل فشارهای اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی بر هموطنان بهائی