ویدئوی سخنرانی نیره انصاری- دو شنبه ۱۲ ژوئیه- نافرمانی مدنی

ویدئوی سخنرانی خانم نیره انصاری- دو شنبه ۱۲ ژوئیه۲۰۲۱- نافرمانی مدنی