ویدیوی سخنرانی دکتر کورش عرفانی – دوشنبه ۲۱ جون ۲۰۲۱ – چشم پوشی موقت از دمکراسی برای نجات ایران

دکتر کورش عرفانی – دوشنبه ۲۱ جون ۲۰۲۱ – چشم پوشی موقت از دمکراسی برای نجات ایران