ویدیوی سخنرانی دکتر علی افشاری – دوشنبه ۱۴ جون ۲۰۲۱ – انتخابات ریاست جمهوری 1400 ایران

دکتر علی افشاری – دوشنبه ۱۴ جون ۲۰۲۱ – انتخابات ریاست جمهوری 1400 ایران