ویدیوی سخنرانی دکتر علی اکبر مهدی – دوشنبه ۲۴ می ۲۰۲۱ – تغییرات سیاسی در رابطه ایران و امریکا و تاثیر احتمالی آن

دکتر علی اکبر مهدی – دوشنبه ۲۴ می ۲۰۲۱ – تغییرات سیاسی در رابطه ایران و امریکا و تاثیر احتمالی آن

دکتر علی اکبر مهدی