ویدیوی سخنرانی روبن مارکاریان – دوشنبه ۱۷ می ۲۰۲۱ – موقعیت طبقه کارگر ایران

روبن مارکاریان – دوشنبه ۱۷ می ۲۰۲۱ – موقعیت طبقه کارگر ایران