برنامه دوشنبه ۱۵ مارس ۲۰۲۱ – جهانی دگرم آرزوست – دکتر شهرزاد مجاب

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Time: March15, 2021 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: kanoon

For security reasons, and to avoid hacking by intruders, your connections should show your name to be allowed to access the meeting.
Generic name like Iphone, Galaxy , unfamiliar names and so on ….. will not be allowed to enter the meeting.
7:00-7:30 Virtual Socialization دیدار یاران
7:30-7:40 Welcome & Future Programs خوشآمد گویی و اعلام برنامه های آینده
7:40-8:30 Guest speaker’s speechسخنرانی میهمان کانون
8:30-8:45 Break انتراکت
8:45-9:45 Questions, comments and answers پرسش ، نظر دهی و پاسخ
9:45-10:00 Good bye and the end of program بدرود وپایان برنامه

موضوع: جهانی دگرم آرزوست سخنران : دکتر شهرزاد مجاب

شهرزاد مجاب پروفسور، استاد دانشگاه تورنتو، کانادا هست. او در جهان دانشگاهی بیشتر به دلیل کار در زمینه ی تاثیر جنگ، آوارگی و خشونت بر یادگیری و آموزش زنان شناخته شده است. وی در زمینه هایی هم چون مطالعات سیاستهای آموزشی؛ جنسیت، دولت، دیاسپورا و فراملیتی؛ زنان، جنگ، نظامی گری و خشونت؛ زنان، جنگ و یادگیری؛ فمینیسم، ضدنژادپرستی، استعمار و امپریالیسم؛ فمینیسم مارکسیستی و یادگیری و آموزش بزرگسالان در دیدگاههای تطبیقی و جهانی به تحقیق و تدریس پرداخته است. از جمله کتابهای شهرزاد مجاب در این زمینه ها می توان به یادگیری انقلابی: مارکسیسم، فمینیسم و دانش” (۲۰۱۷)

«مارکسیسم و فمینیسم» (۲۰۱۵)، «زنان، جنگ، خشونت و یادگیری» (۲۰۱۰)، «خشونتی به نام ناموس: چالش های نظری و سیاسی» (۲۰۰۴) و «زنان یک ملت بی-دولت: کردها» (۲۰۰۱) اشاره کرد. رویکرد پرفسور مجاب به مطالعهای نژاد، جنسیت، طبقه، ملیت و فراملیت نشأت گرفته از ماتریالیسم فمینیستی دیالکتیکی و تاریخی است. او منتقد آن دسته از چارچوب های نظری است که نژاد، جنسیت و طبقه را به صورت جداگانه و اتمیزه در نظر میگیرند و آنها را به حوزه های گفتمان، متن، زبان و هویت تقلیل میدهند. او گرچه دستاوردهای مکاتبی همچون پسامدرنیسم و پساساختارگرایی را نفی نمی کند، اما بوضوح سیاست های ناشی از این مکاتب را لنگرگاهی برای جهانبینی بورژوازی و حفظ وضع موجود به حساب می آورد. مجاب همچنین از جمله منتقدین مطرح فمینیسم اسلامی در جهان است و مقالات مختلفی در این زمینه دارد. از ابتکارات مهم شهرزاد استفاده از هنر برای ارایه دادهای پژوهشی هست. او از هنر های مدرن رقص، تاتر، داستان سرایی، و پادکست استفاده می کند تا نتایج پژوهش هایش را گسترده در اختیار عموم قرار دهد