برنامه دوشنبه ۲۲ فوریه ۲۰۲۱ -قتلهای ناموسی – دکتر شهین نوائی

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Time: Feb 22, 2021 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09

Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: kanoon

For security reasons, and to avoid hacking by intruders, your connections should show your name to be allowed to access the meeting.

Generic name like Iphone, Galaxy , unfamiliar names and so on ….. will not be allowed to enter the meeting.

7:00-7:30    Virtual Socialization   دیدار یاران

7:30-7:40    Welcome & Future Programs خوشآمد گویی و اعلام برنامه های آینده 

7:40-8:30    Guest speaker’s speechسخنرانی میهمان کانون 

8:30-8:45     Break   انتراکت

8:45-9:45     Questions, comments and answers پرسش ، نظر دهی و پاسخ   

9:45-10:00   Good bye and the end of program بدرود وپایان برنامه  

موضوع: قتلهای ناموسی

سخنران : دکتر شهین نوائی

 فعال و محقق جنبش زنان

او بیش از دوسوم زندگی اجتماعی خود را در جنبشهای دمکراتیک سپری کرده. در نوجوانی در جنبش دانشجویی دانشگاه تهران شروع، و به عنوان یکی از نماینده گان دانشکده علوم در آن سالها بسیار اموخته. ادامه این فعالیت در جنبش دانشجویی خارج از کشور، کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی – واحد واشنگتن بالتیمور ادامه یافت. در این مدت در کمیته بین المللی دانشگاه مریلند، کالج پارک نیز فعال بوده. او معتقد است این دوره یکی از پر بارترین تجربیات زندگی سیاسی اش را رقم زده

در شروع انقلاب پس از هفت سال به ایران برگشت. و در آن روزهای پر خاطره محسور خیزش شش روزه زنان علیه حجاب اجباری شده و به جنبش زنان پیوست. او یکی از پایه گذاران اتحاد ملی زنان، تنها تشکل مستقل زنان در چهار سال اول انقلاب بود. بزرگترین تشکلی که از فروردین ۱۳۵۸ تا آذر ماه ۱۳۶۰ در تهران و چند شهر دیگر  فعالیت علني داشته 

 در این دوره در سازمان مستقل استادان دانشگاه تهران نیز فعال بوده. در سال ۱۹۸۲ مجبور به ترک ایران شد و در تبعید زندگی میکند

شهین فعال مستقل جنیش زنان در سطح  بین المللی است و در کشورهای  مختلف فعالیت کرده.  او از سازمان دهندگان و سخنرا نان اکسيونهاي محلی و جهانی، بخصوص در رساندن صدای زنان مبارز ایرانی بوده

فعاليت حرفه ای شهین پژوهش در دنیای حشرات است.  در دانشگاه تهران، مریلند، پاریس هفت و هومبولت برلن کار کرده.  پس از بازنشستگی در موزه تاریخ طبیعی برلن داوطلبانه مشغول تحقیق است